STATUT SRPSKOG UDRUZENJA "ĐERDAP"

 

Član 1.

Naziv, sedište i pravna forma
1. Udruženje nosi naziv "Srpsko udruženje Đerdap." .
2. Sedište udruženja je u Nestvedu (Danska). gde je udruženje i registrovano u registarskoj listi udruženja.
3. Udruženje ne radi u sopstvenu korist niti sledi sopstveni ekonomski interes.

4.Udruženje je nestranačka i nepolitička organizacija.

 

Član 2.

Svrha udruženja
1. Negovanje i unapređivanje srpskih običaja i produbljivanje kulturnih, sportskih i prijateljskih veza sa danskim stanovništvom, sa umetnicima, književnicima, sa kulturnim i sportskim ustanovama u Danskoj.
2. Širenje srpske kulture i umetnosti kroz organizaciju izložbi i predavanja srpskih pesnika, književnika, istoričara i umetnika.
3. Negovanje srpske kulture i tradicije.
4. Nega i briga o deci i omladini u nastojanju da isti pohađaju nastavu maternjeg jezika i utiče na njihovo uključivanje u različite oblike vaspitnog, obrazovnog, kulturnog i sportskog razvoja, kako bi se očuvao i učvrstio njihov nacionalni identitet.

 

Član 3.

Javni rad udruženja
1. Rad udruženja je javan. U cilju ostvarenja svrhe udruženja, udruženje organizuje priredbe na srpskom i danskomkom jeziku i održava odnose sa drugim kulturno-prosvetnim ustanovama, udruženjima umetnika, galerijama, univerzitetima itd. .

2. Za ispunjenje datih zadataka, udruženje dobija potrebna sredstva putem:

a) Članarine

b) Pripomoći

c) Dobrovoljnih priloga

 

 

Član 4.

Članstvo
1. Član udruženja može postati svako ko želi da radi na širenju srpske kulture i tradicije, i ko želi da radi na produbljivanju prijateljskih odnosa srpskog i danskog naroda, kao i pri saradnji na polju kulture i sporta.
2. Predsetništvo može da dodeli, za posebne zasluge učinjene udruženju, počasno članstvo. 3. Članstvo je dobrovoljno i dobija se posle podnošenja pismene molbe za stupanje u članstvo udruženja. 4. Članstvo prestaje: a) Izlaskom člana iz članstva udruženja, uz uručenje pismenog obrazloženja u ruke predsedništvu o prestanku daljeg članstva. b) po pravosnažnosti sudske presude kojom je izrečena kazna zatvora zbog nečasnog ponašanja. C) Isključivanje Član udruženja može biti isključen ako: - član udruženja grubo ruši ugled udruženja - član udruženja više od godinu dana, i pored opomena, ne plaća članarinu. 
O isključenju odlučuje predsedništvo.

 

Član 5.

Plaćanje članarine
1. Svaki član je dužan da plaća članarinu. Član može pismenom molbom zatražiti da bude oslobođen ove dužnosti (studenti, đaci, primaoci socijalne pomoći itd.). O visni članarine odlučuje skupština.

 

Član 6.

Koriščenje sredstava
1. Sredstva udruženja, uključujući i viškove, smeju se koristiti samo za svrhe utvrđene statutom. Članovi udruženja ne učestvuju u raspodeli dobiti, a ne dobijaju ni bilo kakvu drugu dotaciju iz fonda udruženja vezanu za njihovu funkciju kao člana udruženja.

2. Udruženje ne sme ni jednu osobu povlastiti dodelom izdataka za upravu, koji ne odgovaraju svrsi udruženja ili nadproporcionalno visokim dohotkom.

 

Član 7.

Organi
1. Organi Srpskog Udruženja " Đerdap” su:

a) skupština 
b) predsednistvo

c) nadzorni organ

2. Delatnost u organima ima službeno-počasni karakter.

 

Član 8.

Sekcije

Radi efikasnijeg rada Udruženje obrazuje razne sekcije pri udruženju kao: sportske, kulturne i sl.

 

Član 9.

Predsedništvo
1. Predsedništvo bira skupština članova na određeno vreme i ono se sastoji od: 

a) Predsednika.
b) Zamenika predsedanika.
c) Sekretara.
d) Blagajnika.
e) Do sedam dodatnih članova predsedništva. Vreme mandata iznosi dve godine.

2. U slučaju da neko od članova predsedništva pre vremena prekine vršenje funkcije (ostavka, smrt i sl.), predsedništvo može jednostavnom većinom glasova imenovati novog člana kao zamenu za tog člana do sledeće skupštine članstva.

3. Predsednici sekcija pri udruženju su automatski clanovi predsedništva.
4. Skupština članova bira tri revizora, koji ne smeju biti članovi predsedništva, i to na rok od dve godine. Njihov zadatak je da proveravaju poslovne knjige i da utvrđuju da li se izdaci poklapaju sa namenom utvrđenom statutom. To se mora obaviti najmanje jednom godišnje pred održavanje skupštine.
5. Odluke predsedništva prihvataju se sa jednostavnom većinom glasova. Predsedništvo može da donese odluke pod uslovom da sednici prisustvuje najmanje 2/3 članova predsedništva. Sve ostalo regulisano je poslovnikom.

6. Udruženje stalno zastupaju sudski i vansudski dva člana predsedništva (predsednik, zamenik predsednika, sekretar ili blagajnik).

7. Predsedništvo vodi tekuće poslove udruženja. Ono je zaduženo za upotrebu i za upravu sredstvima udruženja. 
8. Predsednik udruženja mora biti srpske nacionalnosti, kao i večina clanova izvršnog odbora.

 

Član 10.

Skupština članova
1. Najviši organ udruženja je skupština članova. Skupština se saziva jednom godišnje s time što se 14 dana pred početak skupštine od strane predsedništva šalju pismeni pozivi sa spiskom dnevnog reda. Skupština ima pravo odlučivanja ako su gore navedeni uslovi ispunjeni.

2. Skupština odlučuje o sledečem:

 a) Rasterećivanju predsedništva posle primopredaje platnog bilansa.

 b) Izboru predsedništva i revizora.

c) Izmenama statuta.

d) Predlozima.

e) Ukidanju udruženja.

3. Predsedništvo može u svako doba da sazove vanredno zasedanje skupštine. Ono je obavezno da to učini ako to zahteva najmanje jedna trećina članova. U takvom slučaju predsedništvo je dužno da najmanje nedelju dana do roka zasedanja skupštine pošalje pismene pozivnice.

4. Predsedništvo skupštine vodi predsedavajući. Svaki član ima pravo jednog glasa, shodno čl. 4.

5. Skupština donosi odluke jednostavnom većinom glasova prisutnih članova.

6. Odluke skupštine zapisuju se u zapisnik koji potpisuje predsedavajući.

 

Član 11.

Poslovna godina
1. Poslovna godina je kalendarska godina.

 

Član 12.

Računovodstvo
1. Blagajnik vodi računovodstvo odnosno vodi knjigu izdataka i primanja, shodno trgovačkim uzusima. Predsedništvo ima pravo uvida u svu dokumentaciju i u svako vreme. Revizori su obavezni, da barem jednom godišnje pre početka skupštine, izvrše pregled poslovnih knjiga i o tome sastave izveštaj.

2. Predsedništvo je dužno da sva primanja i izdatke udruženja dokaže u godišnjem obračunu. Na kraju poslovne godine sastavlja se bilans.

 

Član 13.

Promena statuta i ukidanje udruženja
1. Ovaj statut može se promeniti većinskom odlukom skupštine od najmanje 2/3 prisutnih aktivnih članova.

2. Ukidanje udruženja može se sprovesti samo ako je prisutno najmanje 2/3 članova i ako 2/3 svih prisutnih članova odluči o ukidanju udruženja. U slučaju da skupština za ovu svrhu nije sposobna, onda će predsedništvo u roku od četiri nedelje sazvati ponovnu skupštinu, koja će odlučiti sa dvotrećinskom većinom prisutnih ćlanova o ukidanju odnosno raspuštanju udruženja.

3. Predsedništvo je ovlašćeno da sme sve promene statuta, koje se zahtevaju od strane registarskog suda ili nadležne državne službe, da izvrši samostalno, pod uslovom da se tim izmenama ne menja biće i srž udruženja.

 

Član 14.

Prenos zaostavštine po ukidanju udruženja
U slučaju raspuštanja odnosno ukidanja udruženja ili u slučaju prestanka dosadašnje svrhe udruženja, sva preostala zaostavština prelazi u imovinu Srpske pravoslavne eparhije Britansko-Skandinavskoj, parohija Sveti Velikomučenik Georgije za kraljevinu Dansku, Blĺgĺrds Plads 6A, Křbenhavn N.

 

Član 15.

Zaključna odredba
Za one slučajeve koji nisu posebno regulisani ovim statutom, važe zakonske odredbe danskog zakona odnosno danski Građanski zakonik.

 

 

Ovaj statut sastavljen je 25. februara 2004. godine i promenjen je odlukom skupštine 15. januara 2008. godine.

 

 

 

 

Adresa: Grřnnegade 10, 4700 Nćstved - Danmark                   e-mail: info@djerdap.dk                 Tel. +45 24 404 496