Home    Formål    Bestyrelsen    Pressen    Aktiviteter    Medlemskab    Vedtægter    Sponsorer 

 

Menu

Serbiens Ambassade
Fakta om Serbien

Integration

Praktiske råd

Serbiens Hovedstad

Nyheder fra Serbien

Billeder fra Serbien

Serbia Travel

Arkivet

Links

Forum

 

 

 

 

 

Vedtægter

  

§1. Foreningens navn:

 

Serbisk Forening "Djerdap".

 

§2. Hjemsted

 

Grønnegade Kaserne, 4700 Næstved.

 

§3. Logo, stempel og hjemmeside

                  Stk.1 Foreningen har sit eget logo, stempel og hjemmeside.

D            

Stk.2 Djerdap er navnet på slugten i den region dansk-serberne kommer fra. Det er samtidig navnet  på det store vandkraftværk mellem Serbien og Rumænien tæt på byen Kladovo. Denne slugt og vandkræftværk illustreres på foreningens logo(våbenskjold). Da foreningens hjemby i Danmark Næstved også er med i logoet, er både nationale og lokale symboler fra både Danmark og Serbien repræsenteret.

 

Stk.3 Stemplet er udformet som logoet med teksten: Serbisk Forening Djerdap

 

Stk.4 Foreningens hjemmeside er:  www.djerdap.dk

 

§4. Foreningens formål:

 

Formålet med foreningens arbejde er at:

·         Skabe venskab mellem danskere og serbere.

·         Øge kendskabet til dansk og serbisk kultur, for derved at bygge bro mellem kulturerne.

·         Aktivt at fremme og formidle den kulturelle samarbejde imellem de to lande.

·         Arbejde med at støtte serbiske børn og ungdom i serbisk sprog, kultur og traditioner.

·         Forstærke og udvide venskaber og kontakter mellem serbere og danskere igennem    kulturel virksomhed.

·         Foreningen er en frivillig organisation, med en upolitisk holdning.

·         Arbejdet i foreningen vil bygge på almindelige demokratiske ideer.

 

§5. Foreningens aktiviteter

1.     Informationsforum og mødested for serbere i Næstved

2.     Aktivitetsgrupper:

 

·                                        Ungdomsgruppe

·                                        Kvindegruppe

·                                        Ældregruppe

·                                        Fodbold

·                                        Fiskeri

·                                        Kultur

 

§6. Medlemmer

 

Som medlemmer kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål, og som betaler det til enhver tid gældende kontingent.

 

§7. Generalforsamling og organisation:

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Den indkaldes hvert andet år i Marts måned, med 4 ugers skriftligt varsel til alle medlemmer, og med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Valg af bestyrelse

5. Kontingent fastsættelse

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 8 dage før denne afholdes.

Stemmeberettigede er alle der har betalt årets kontingent inden generalforsamlingens start.

 

 

 

§8. Ekstraordinær generalforsamling:

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes hvis et flertal i bestyrelsen eller 40% af medlemmerne ønsker dette. Meddelelse tilsendes med 4 ugers skriftligt varsel til alle medlemmer.

 

§9. Valg af bestyrelse og foreningens funktion:

 

Bestyrelsen består af højst 13 medlemmer der vælges på generalforsamlingen, desuden vælges 2 suppleanter, alle 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Senest en uge efter generalforsamlingens afholdelse, konstituerer bestyrelsen sig med: formand, næstformand, sekretær, kasserer og de menige medlemmer.

Der vælges to revisorer hvert andet år, samt en revisorsuppleant.

Formanden kan sammen med resten af bestyrelsen give kasserer fuld prokura. Bestyrelsen hæfter kun for foreningens aktiver.

 

§10. Økonomi, regnskab, revision:

 

             Stk.1 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 

             Stk.2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

 

             Stk.3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens  medlemsregister.

 

             Stk.4 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

 

§11. Ændring af vedtægter:

 

Ændring af vedtægter skal vedtages på en ordinær generalforsamling, med mindst 2 / 3 flertal blandt de fremmødte.

 

§12. Opløsning af foreningen:

Stk.1 Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst 51% af medlemmerne er til stede, og med mindst 2 / 3 flertal blandt de fremmødte.

 

Stk.2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver tilsvarende andre  foreninger i Næstved efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17.01.2010.

 

Home

 

Nyheder

FC Djerdaps kampprogram

 

Aktivitetsplan»

Se hvad der sker i foreningen >>>

 

 

 

E - mail: info@djerdap.dk • +45 24404496 • Grønnegade 10 • 4700 Næstved • Danmark